Prawo gospodarcze oraz handlowe

Prawo gospodarcze oraz handlowe

  • tworzenie, przeksztalcanie spółek, sporządzanie projektów uchwał oraz protokołów z posiedzeń organów spółek,
  • wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów gospodarczych,
  • dochodzenie wierzytelności: kar umownych, odszkodowań związanych z nienależytym wykonaniem umów; wszczynianie w tym zakresie postępowań egzekucyjnych.
  • 87-800 Włocławek, ul. Słowackiego 11
  • +48 734 405 404
  • adwokat@kancelariakarolak.pl