Czym jest wyrok łączny?

wyrok-laczony-wloclawek-kancelaria-joanna-karolak

Wiele osób zastanawia się, czym jest wyrok łączny? Jest to zasądzona, pojedyncza kara stosowana wobec osób, którym udowodniono popełnienie kilku przestępstw, za które zostali oni skazani. 

Prawo nie przewiduje możliwości odbywania kilku wyroków, w ustalonym odgórnie horyzoncie czasowym. Oznacza to, że osoba, która została wielokrotnie skazana z tytułu toczących się wobec niej postępowań, może otrzymać wyrok łączny. Jest on tożsamy z wydaniem kilku wyroków skazujących. Instytucja wyroku łącznego to orzeczenie sądu, w którym dokonuje on połączenia wszystkich zapadłych wyroków. Prawem sądu jest wymierzenie kary w granicach od najwyższej, przewidzianej za popełnienie danego przestępstwa, do najniższej. Wszystkie wyżej wymienione wyroki podlegają sumowaniu. Należy pamiętać, że istnieją jednak ograniczenia, co do górnej granicy kary wymierzanej w wyroku wyłącznym. Dokładną interpretację przepisów dotyczących  wyroku łącznego, można uzyskać kontaktując się ze specjalistami w tej dziedzinie, których zatrudnia DB Kancelaria Adwokacka Justyna Karolak. Adwokaci po przeanalizowaniu dowodów, mogą wskazać oskarżonemu, jaki wyrok łączny otrzyma on za wszystkie popełnione przestępstwa. 

Czym jest wyrok łączny? Jakiego kalibru przestępstw dotyczy? 

Sąd, który wydaje wyrok łączny ma trzy możliwości wymierzenia tego typu kary. Może on zsumować wszystkie z nich i wymierzyć łączną karę pozbawienia/ ograniczenia wolności lub kary grzywny. W ocenie sądu może nastąpić także pominięcie łagodniejszych kar i wymierzenie jednej z uwzględnieniem odpowiedniego okresu pozbawienia/ ograniczenia wolności lub kary grzywny. Sąd może dokonać także wypośrodkowania, co oznacza, że wymierzy on karę na podstawie wszystkich zasądzonych wyroków, uśredniając okres ich trwania. Osoby, które liczą się z faktem, że zostaną skazane za kilka przestępstw jednocześnie, powinny skorzystać z pomocy renomowanej kancelarii adwokackiej, aby móc uzyskać jak najłagodniejszy wyrok łączny. Specjalistów, którzy zajmują się tego typu sprawami, zatrudnia DB Kancelaria Adwokacka Joanna Karolak. To fachowcy, z pomocą których osoba oskarżona o wielokrotne przestępstwa, może przygotować linię obrony, która pozwoli jej uzyskać, jak najmniejszy wyrok łączny. 

Zasady ustalania kary łącznej

Sąd orzekający o karze łącznej, opiera swój wyrok na regulacjach zawarta w polskim Kodeksie Karnym. Wyrok łączny określa wykładnia zawarta w wyżej wymienionym kodeksie. Należy pamiętać, że praktyka sądowa może różnić się od przepisów i aktów prawnych. Przez lata funkcjonowania polskiego sądownictwa, wypracowane zostały pewne zasady ustalania łącznego wymiaru kary, która orzekana jest w tak zwanym wyroku łącznym. Oznacza to, że osoba oskarżona i skazana za wielokrotne przestępstwa, popełniane w różnym horyzoncie czasowym, może liczyć na wyrok łączny, który nie przekroczy 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności lub 20 lat łącznego pozbawienia wolności. 

Podstępowanie wobec osób skazanych za wiele przestępstw w tym samym czasie

Osoby jednocześnie skazane za wiele przestępstw powinny mieć świadomość, że wyrok łączny, podawany na zakończenie rozprawy sądowej, przedstawiany jest w formie miesięcy i lat – jeśli dotyczy on kary pozbawienia/ograniczenia wolności. W przypadku czynów zagrożonych karą grzywny, sąd ma obowiązek ustalić wysokość stawki dziennej i ilość tych stawek, jednakże z zastrzeżeniem, że nowo ustalona wysokość stawki dziennej, nie może przekraczać najwyższej, jaka obowiązuje za dane przestępstwo. Istnieje możliwość złagodzenia wyroku łącznego poprzez opracowanie odpowiedniej linii obrony. Dzięki temu ogłoszony wyrok łączny może stanowić wypośrodkowanie wszystkich kar za popełnione przestępstwa. Przygotowaniem linii obrony osób, wobec których toczy się kilka postępowań sądowych, zajmują się specjaliści z zakresu prawa karnego. Do nich zaliczają się również prawnicy, których zatrudnia DB Kancelaria Adwokacka Joanna Karolak. 

Wydanie wyroku łącznego jest praktykowane przez polskie sądy. Tego typu wyrok dotyczy, zarówno przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności, jak również grzywny, liczonej w stawkach dziennych.

Leave A Reply

  • 87-800 Włocławek, ul. Słowackiego 11
  • +48 734 405 404
  • adwokat@kancelariakarolak.pl