Najskuteczniejsze sposoby zabezpieczenia majątku wspólnego w czasie rozwodu

Najskuteczniejsze sposoby zabezpieczenia majątku wspólnego w czasie rozwodu

Warte poznać najskuteczniejsze sposoby zabezpieczenia majątku wspólnego w czasie rozwodu, by uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Wiedza ta stanowi ochronę przed sprzeniewierzeniem posiadanych przez współmałżonka dóbr wspólnych. 

W trakcie składanie pozwu o rozwód czy też orzeczenia o separacji, warto zadbać o podstawowe kwestie, dotyczące spraw materialnych danej rodziny, by zapobiec sytuacji sprzeniewierzenia majątku w trakcie trwania sprawy rozwodowej. Jest to bardzo duży problem, ponieważ środki pieniężne, latami gromadzone na rachunkach bankowych, mogą zostać bezprawnie zawłaszczone bądź też zablokowane przez jednego z małżonków. Istnieje także ryzyko wystąpienia sporu pomiędzy małżonkami w wyniku ich wnioskowania o uzyskanie wyłącznego dostępu do wszystkich kont bankowych. Istnieje, co najmniej kilka sposobów, aby przeciwdziałać tego typu sytuacjom. Można zwrócić się o pomoc do specjalistów, których zatrudnia BD Kancelaria Adwokacka Joanna Karolak. Adwokaci z wyżej wymienionej kancelarii są w stanie pomóc stronom w zabezpieczeniu ich majątku wspólnego. 

Najskuteczniejsze sposoby zabezpieczenia majątku wspólnego w czasie rozwodu i separacji

Strony biorące udział w rozprawach rozwodowych, powinny mieć świadomość, że istnieją sposoby zabezpieczenia majątku rodzinnego w trakcie separacji lub też toczących się sporów na sali sądowej. Wszystkie środki pieniężne, zgromadzone na kontach bankowych w czasie trwania związku małżeńskiego, tworzą majątek wspólny, do którego nieograniczony dostęp powinny mieć obie strony. Zgodnie z artykułem 58 § 3 k.p.r. jeden z małżonków może wystąpić z wnioskiem do sądu orzekającego o rozwodzie o podział majątku wspólnego w trakcie sprawy rozwodowej. Powyższy wniosek może być złożony do sądu pod warunkiem, że przeprowadzenie podziału majątku wspólnego nie będzie powodowało zwłoki w postępowaniu w sprawie rozwodowej. Pomoc przy tworzeniu wniosków oferuje między innymi BD Kancelaria Adwokacka Joanna Karolak. Zatrudnieni tam specjaliści są w stanie stworzyć pismo, w efekcie którego dokonane będzie przeprowadzenie podziału majątku dorobkowego

Dlaczgo warto zadbać o ochronę majątku wspólnego w trakcie  rozpraw rozwodowych?

Złożony do sądu  wniosek o podział majątku wspólnego w trakcie rozwodu, skutkuje ustanowieniem jednoznacznego zakazu zbywania jakichkolwiek środków pieniężnych, zgromadzonych na wspólnych rachunkach bankowych. Oznacza to w praktyce, że jedna ze stron postępowania nie może bezprawnie korzystać z zebranych funduszy. Należy pamiętać, że postępowanie rozwodowe to proces rozłożony w czasie. Oznacza to, że brak zabezpieczenia majątku rodziny w trakcie rozwodu, może skutkować tym, że jedna ze stron postępowania bezprawnie przywłaszczyła zgromadzone na rachunkach bankowych środki finansowe, wydatkując je zgodnie z własnym zamierzeniem. Istnieje także możliwość odrębnego powództwa, dotyczącego przywrócenia dostępu do rachunku bankowego, jeśli utraciło się takie prawo. Tego typu zadanie można powierzyć specjalistom, których zatrudnia BD Kancelaria Adwokacka Joanna Karolak.

Sądowne ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie rozwodu

Do czasu, aż sąd ustanowi formalnie rozdzielność majątkową, wszystkie konta bankowe, do których dostęp ma każda ze stron, powinny być należycie zabezpieczone. Można wnioskować o ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie rozwodu. W przypadkach skrajnych, gdy zachowanie jednego z małżonków ma charakter przestępczy, można uruchomić instrumenty karne, do których zalicza się zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stypizowanego przywłaszczenia. Chodzi tutaj przede wszystkim o bezprawne zawłaszczenie składników majątku wspólnego w trakcie rozwodu. Dzieje się tak w przypadku, gdy jedna ze stron bezprawnie wydaje środki finansowe, zgromadzone na wspólnych kontach bankowych, jak również próbuje je zawłaszczyć w celu ich ukrycia przed formalnym podziałem majątku. Osoby noszące się z zamiarem wystąpienia do sądu o podział majątku rodzinnego w trakcie rozwodu, mogą skorzystać ze wsparcia, które oferują specjaliści zatrudnieni w takim miejscu, jak BD Kancelaria Adwokacka Joanna Karolak. Pomogą w przygotowaniu odpowiednich wniosków. 

Ochrona majątku wspólnego w trakcie rozwodu ma kluczowe znaczenie, ponieważ może mieć ona wpływ na podział zgromadzonych dóbr w trakcie trwania związku małżeńskiego. Zabezpieczenie majątku wspólnego wymaga zastosowania odpowiednich procedur prawnych.

Leave A Reply

  • 87-800 Włocławek, ul. Słowackiego 11
  • +48 734 405 404
  • adwokat@kancelariakarolak.pl