Zasady umarzania postępowania karnego z urzędu

Zasady umarzania postępowania karnego z urzędu

Poznając zasady umarzania postępowania karnego z urzędu można uniknąć odpowiedzialności za różnego typu przestępstwa. To rozstrzygnięcie wydawane przez sąd, w toczącym się postępowaniu. 

Osoby, wobec których toczy się postępowanie karne, mogą liczyć na jego umorzenie, posiłkując się treścią artykułu 17 Kodeksu Postępowania Karnego. Można przyjąć, że nie rozpoczęte postępowanie karne, jak również te już wszczęte, zostanie umorzone z powodu zaistnienia wielu przesłanek procesowych. Sąd jest zmuszony ogłosić umorzenie postępowania karnego w przypadku, gdy czyn, który zarzuca się danej osobie, nie został popełniony lub też nie występują żadne, jasne dowody, jakie mogłyby wskazywać na jego popełnienie. Sytuacja ta ma miejsce w przypadku, gdy do zdarzenia zagrożonego karą w ogóle nie doszło lub też zgromadzone dowody nie wskazują na to, że doszło do złamania prawa. 

Zasady umarzania postępowania karnego z urzędu, za czyny nie mające cech przestępstwa 

Osoby, które mogą liczyć na umorzenie postępowania karnego powinny mieć świadomość, że tego typu sytuacja dotyczy czynów nie zawierających znamion działania zabronionego. Według wykładni polskiego prawa karnego i postępowania karnego, czyn, który nie zawiera katalogu odgórnie ustalonych cech, jakie wyróżniają konkretne przestępstwo – na przykład umyślność – nie może być traktowany jako przedmiot postępowania karnego. Warto także wiedzieć, że osoba opiekująca się pokrzywdzonym, popełniająca czyn zagrożony postępowaniem karnym, również może znajdować się w sytuacji, która stanowi przesłankę do umorzenia toczącego się wobec niej postępowania. Pomoc w tak korzystnym rozstrzygnięciu sprawy można uzyskać dzięki odpowiedniej interpretacji zgromadzonego materiału dowodowego. Zadanie to można powierzyć specjalistom takim, jakich zatrudnia DB Kancelaria Adwokacka Joanna Karolak. 

Działania o znikomej szkodliwości społecznej czynu a zaniechanie postępowania karnego

Umorzenie postępowania karnego bądź też odejście od jego wszczęcia może nastąpić także, gdy sprawca zdarzenia nie jest podległy orzecznictwu polskich sądów karnych bądź też nie ma skargi uprawnionego oskarżyciela. Chodzi tutaj o sytuację, gdy sąd orzeka poza granicami wskazanej wyżej skargi. Zaniechanie postępowania karnego, toczącego się wobec konkretnej osoby lub też całkowite odejście od niego, może nastąpić, gdy adwokat bądź reprezentujący oskarżonego pełnomocnik wykaże, że popełnione przestępstwo uznaje się za działanie o znikomej szkodliwości społecznej czynu. Wówczas wobec sprawcy można użyć innych represji – np.  orzeczenia przez sąd środków zabezpieczających bądź też obciążenia kosztami procesowymi. Wsparcie na sali sądowej dla osoby oskarżonej o czyn karalny mogą zagwarantować specjaliści, których zatrudnia DB Kancelaria Adwokacka Joanna Karolak. Są oni w stanie skutecznie reprezentować osoby, które wnioskują o zaniechanie postępowania karnego

Przesłanki stanowiące o umorzeniu postępowania karnego

Sprawca czynu karalnego, który zmarł również nie może odpowiadać za wyrządzone szkody. Z uwagi na to, następuje umorzenie toczącego się przeciwko niemu postępowania karnego, bez względu na stopień jego zaawansowania. Według ustawodawcy kary uniknie także sprawca czynu karnego, który dobrowolnie odstąpił od dokonania bądź też zapobiegł skutkom wyżej wymienionego czynu. Wówczas sąd po przeanalizowaniu materiału dowodowego, może ogłosić umorzenie postępowania karnego lub też zaniechać jego wszczęcia. W przypadku przedawnienia karalności warto mieć na uwadze przesłanki artykułu 101 Kodeksu Karnego i treść artykułu 102 – 105 Kodeksu Karnego. To zapisy świadczące o przedawnieniu czynu karalnego, dzięki którym można uzyskać umorzenie postępowania karnego. Ustalenie, czy faktycznie nastąpiło wspomniane wyżej przedawnienie czynu zagrożonego karą, warto powierzyć fachowcom, których znaleźć można DB Kancelaria Adwokacka Joanna Karolak. To specjaliści, którzy od lat zajmują się analizą spraw karnych z wnioskowaniem o ich przedawnienie. 

 

Postępowanie karne może być umorzone z urzędu, kiedy występuje jedna z przesłanek. Może to być śmierć sprawcy bądź też przedawnienie tego czynu. Bez względu na okoliczności, warto zwrócić się o pomoc do renomowanej kancelarii adwokackiej, która oceni czy konkretne postępowanie karne może być umorzone. 

Leave A Reply

  • 87-800 Włocławek, ul. Słowackiego 11
  • +48 734 405 404
  • adwokat@kancelariakarolak.pl