Niepłacenie alimentów traktowane jako przestępstwo

alimenty_nieplacenie_przestepstwo

W polskim prawie niepłacenie alimentów traktowane jako przestępstwo, Niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje dla strony uchylającej się od tego obowiązku. Osoba niepłacąca alimentów może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej i traktowana jako przestępca.

Ustalone w wyroku rozwodowym bądź też na podstawie orzeczenia wydanego przez Sąd Rodzinny alimenty na rzecz małoletnich dzieci bądź też niewinnego małżonka, wymagają regularnych wpłat na podane konto bankowe. Osoby, które nie dopełniają tego obowiązku i tym samym nie zaspokajają potrzeb materialnych niewinnego małżonka bądź dziecka uczącego się, mogą odpowiadać za to przed wymiarem sprawiedliwości. Uchylanie się od płacenia alimentów to podstawa do wszczęcia postępowania karnego. Czyn ten traktowany jest jako przestępstwo. Przepisy karne jasno określają, jakie konsekwencje grożą za niepłacenie alimentów. Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej następuje w przypadku notorycznego uchylania się od płacenia alimentów. Obowiązek ten ciąży na danej osobie z mocy ustawy bądź też orzeczenia sądowego, w oparciu o które strona postępowania zmuszona jest do przekazywania ustalonej w wyroku kwoty.

Niepłacenie alimentów traktowane jako przestępstwo – konsekwencje dla dłużnika

Zmiana przepisów Kodeksu Karnego, która nastąpiła w 2017 rok, nakłada konsekwencje prawne na osoby uchylające się od obowiązku alimentacyjnego. Strona, która ma zaległości w płaceniu alimentów, może wnioskować o spłatę wszystkich należności w ustalonym odgórnie terminie. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy opóźnienia w płaceniu alimentów są niewielkie i nie przekraczają równowartości trzech świadczeń okresowych. W przypadku niepłacenia alimentów przez okres trzech miesięcy kalendarzowych, działanie to określane jest mianem przestępstwa i zagrożone wszczęciem postępowania karnego. Notoryczne uchylanie się od płacenia alimentów może mieć poważne konsekwencje. Dłużnicy mogą być zatrzymani przez policję i przekazani do dyspozycji sądu, w celu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności, jakie towarzyszyły brakowi zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych niewinnego małżonka lub dziecka objętego obowiązkiem alimentacyjnym.

Niepłacenie alimentów – dług wobec pokrzywdzonych i skarbu państwa

Poniesienie odpowiedzialności karnej z tytułu niepłacenia alimentów ma miejsce wówczas, gdy w toku postępowania sąd ustali, że było to działanie celowe. Uchylanie się od płacenia alimentów z powodu zemsty na byłym małżonku lub też braku zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych małoletniego lub też uczącego się dziecka, traktowane jest jako przestępstwo. Niepłacenie alimentów, będące przejawem lekceważenia wyroku rozwodowego lub też orzeczenia wydanego przez Sąd Rodzinny i Opiekuńczy, może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego. Osoba, która umyślnie i notorycznie uchyla się od obowiązku płacenia alimentów uważana jest za dłużnika, nie tylko wobec osób alimentowanych, ale także Skarbu Państwa. Z uwagi na powyższe, niepłacenie alimentów zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub też pozbawienia wolności od roku do dwóch lat.

Pomoc kancelarii w odzyskiwaniu alimentów

Osoby zmagające się z problemem tak zwanej nie alimentacji, czyli nieterminowym płaceniem alimentów lub też uchylaniem się od tego obowiązku współmałżonka czy konkubenta, mogą liczyć na wsparcie profesjonalistów, których zatrudnia Kancelaria Adwokacka Włocławek Adwokat Joanna Karolak Powierzenie sprawy o odzyskanie zaległych alimentów adwokatom zatrudnionym w wyżej wymienionej kancelarii, pozwala na dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Adwokat Joanna Karolak z naszej Kancelarii podejmuje się właśnie spraw dotyczących takich kwestii, jak niepłacenie alimentów. Należy pamiętać, że ściganie tego przestępstwa następuje wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego, organu Pomocy Społecznej bądź też organu podejmującego działania wobec takiej osoby, jak dłużnik alimentacyjny. Renomowana Adwokacka Włocławek Adwokat Joanna Karolak opracowuje wnioski, zarówno dla osób pokrzywdzonych, jak i podmiotów ubiegających się o zwrot zaległych alimentów od osoby zobowiązanej do ich uiszczania.

Dłużnik alimentacyjny to osoba, która notorycznie uchyla się od obowiązku płacenia tego świadczenia na rzecz dzieci uczących się bądź też niewinnego małżonka, będącego w trudnej sytuacji materialnej. Niepłacenie alimentów w Kodeksie Karnym traktowane jest jako przestępstwo i zagrożone jest karą grzywny lub pozbawienia wolności.

 

 

 

Leave A Reply

  • 87-800 Włocławek, ul. Słowackiego 11
  • +48 734 405 404
  • adwokat@kancelariakarolak.pl