Opieka osobista nad dzieckiem a płacenie alimentów

Osoby, które po rozwodzie decydują się na branie czynnego udziału w wychowaniu swojego potomka, często rozważają kwestię opieka osobista nad dzieckiem a płacenie alimentów. Problem ten dotyczy możliwości obniżenia świadczenia alimentacyjnego z uwagi na trud wychowawczy i wkład finansowy, poniesiony na poczet małoletniego ze strony rodzica, fizycznie nie mieszkającego z dzieckiem przez 24h / dobę. 

W ogłoszonym wyroku rozwodowym sąd ustala wysokość świadczenia alimentacyjnego. Według sądu rozwiedzeni małżonkowie, którzy mają równe prawa rodzicielskie, powinni brać czynny udział w wychowaniu swojego potomstwa. Sąd, po rozpatrzeniu wszystkich wniosków, ustala kosztorys miesięcznych wydatków, związanych z utrzymaniem danej pociechy. Kwota ta jest dzielona na oboje rodziców, jednakże nie jest to równa proporcja, ponieważ rodzic, który na co dzień sprawuje opiekę nad dzieckiem, ma wobec niego znacznie większe zobowiązania. Z uwagi na to obowiązek alimentacyjny, leżący po stronie drugiego małżonka, powinien być adekwatny do wkładu wniesionego przez stronę, na której spoczywa 24-godzinny obowiązek opieki nad małoletnim. 

Opieka osobista nad dzieckiem a płacenie alimentów – aktualna sytuacja prawna 

Realizowanie obowiązku alimentacyjnego leży po stronie, zarówno osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem przez 24 godzin na dobę, jak i drugiej strony, która nie mieszka z dzieckiem na co dzień. Osoba ta może jednak wnioskować o zmniejszenie świadczenia alimentacyjnego, uzasadniając to osobistymi staraniami w wychowaniu dziecka. Mimo, że realizowane są one w nieco mniejszym zakresie, to jeden z małżonków może wykazać, że aktywnie uczestniczy w życiu swojej pociechy, wspierającej jej rozwój fizyczny i psychiczny. Zgromadzenie dowodów na powyższe może stanowić podstawę do obniżenia wysokości alimentów. Tego typu działanie warto powierzyć BD Kancelarii Adwokackiej Joanna Karolak. Zatrudnieni tam specjaliści pomogą przygotować wnioski dowodowe, które mogą pomóc w zmniejszeniu obowiązku alimentacyjnego. 

Jak wnioskować o obniżenie wysokości alimentów?

Duży wpływ na obniżenie wysokości alimentów mają częste i dobrowolne kontakty z dzieckiem, które polegają na stałym wsparciu materialnym, a także braniu odpowiedzialności za wychowanie małoletniego. Tego typu działania realizowane ze strony osoby, która na co dzień nie mieszka z dzieckiem, mogą wpłynąć na obniżenie wysokości alimentów w postanowieniu wydanym przez sąd. Tego typu działanie może być umotywowane poniesieniem wydatków na poczet wyżywienia, środków czystości, zapewnienia dostępu do atrakcji, a także zakupu mediów, artykułów szkolnych czy podręczników, potrzebnych do rozwoju intelektualnego danej  pociechy. Jedna ze stron, wnioskująca o zmniejszenie świadczenia alimentacyjnego, może zwrócić się o pomoc do placówki, którą jest BD Kancelaria Adwokacka Joanna Karolak. 

Wnioski dowodowe a zmniejszenie alimentów

W praktyce, szerokie kontakty z dzieckiem, mogą mieć wpływ na alimenty. W gestii sądu leży wydanie wyroku w tej sprawie, po dokładnej ocenie materiału dowodowego. Prawomocny wyrok, w którym powód może otrzymać korzystny wynik, jakim jest obniżenie wysokości alimentów, wymaga jednak realnych dowodów. Tego typu działanie musi być jednak potwierdzone m.in. zgromadzonymi dokumentami finansowymi lub bankowymi przelewami. Rozwiedziony rodzic, który spędza z dzieckiem od 30 do 40% czasu w miesiącu, ma prawo złożyć wniosek o obniżenie wysokości świadczenia alimentacyjnego bez względu na osiągnięte zarobki. Udokumentowanie wydatków jednego z rodziców, nie mieszkających z dzieckiem, ma kluczowe znaczenie dla sądu, również tego drugiej instancji. Z uwagi na to warto skorzystać z pomocy fachowców, którzy są w stanie przygotować materiał dowodowy dla sądu. Do tej grupy zalicza się BD Kancelaria Adwokacka Joanna Karolak. Nasi specjaliści pomogą osobie zainteresowanej obniżeniem zasądzonych alimentów.

Wnioskowanie o zmniejszeniu obowiązku alimentacyjnego ma uzasadnienie tylko wtedy, gdy posiada się dokumenty potwierdzające sprawowanie szerokiej opieki nad małoletnim. Oznacza to poświęcanie mu czasu w proporcji 30%- 40%: 60%, jak również ponoszenie dodatkowych kosztów na poczet jego wychowania.

Leave A Reply

  • 87-800 Włocławek, ul. Słowackiego 11
  • +48 734 405 404
  • adwokat@kancelariakarolak.pl