Rozwód – w jakich sytuacjach można go otrzymać ?

Osoby planujące zakończenie zawartego związku małżeńskiego, często poszukują odpowiedzi na pytanie – rozwód w jakich sytuacjach można go otrzymać? Należy pamiętać, że złożenie pozwu o rozwód nie jest jednoznaczne z rozwiązaniem związku małżeńskiego.

Podjęcie decyzji o definitywnym zakończenia związku małżeńskiego może wynikać z różnych przyczyn. Najczęściej jest to różnica charakterów, nałogi bądź też zdrada jednego z partnerów. Bez względu na okoliczności, każdy z małżonków może wystąpić z wnioskiem o zakończenie związku małżeńskiego poprzez złożenie pozwu o rozwód do właściwego organu, którym jest Sąd Okręgowy właściwy miejscu zamieszkania jednego z małżonków. Opłata sądowa pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wydaniem przez sąd postanowienia o rozwiązaniu małżeństwa. Warto zatem poznać przesłanki orzeczenia rozwodu. Pierwszą z nich jest zupełny rozkład pożycia, co oznacza, że wszystkie więzi łączące małżonków zostały zerwane. Rozkład pożycia małżeńskiego powinien być trwały i nierokujący poprawy. 

Rozwód  – w jakich sytuacjach można go otrzymać? Brak orzeczenia rozwodu

Zdarzają się sytuacje, gdy zakończenie związku małżeńskiego okazuje się niemożliwe. Brak orzeczenia rozwodu, mimo trwałego, jak również zupełnego rozkładu pożycia małżonków, wynika przede wszystkim z kilku podstawowych przesłanek. Zdarza się, że rozwód nie może być orzeczony z uwagi na wspólne dobro małoletnich dzieci małżonków. Rozwiązanie małżeństwa nie następuje także, gdy rozwód jest sprzeczny z ogólnopojętymi zasadami współżycia społecznego. Sąd nie orzeka rozwodu w przypadku, gdy żąda go jedynie małżonek winny rozkładu pożycia, zaś druga strona nie zgadza się na rozwiązanie małżeństwa. Powyższe sytuacje mogą zaważyć na braku otrzymania rozwodu. Z uwagi na to, przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań, warto skorzystać z pomocy specjalistów, do których należy Kancelaria Adwokacka Joanna Karolak. Dzięki wsparciu zatrudnionych tam adwokatów, można ustalić czy konkretny pozew o rozwód ma szansę na pozytywne rozpatrzenie przez Sąd Okręgowy. 

Zakaz rozwodu – w jakich okolicznościach?

Brak orzeczenia rozwodu może wynikać ze sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Oznacza to, że osoba składająca pozew o rozwód pragnie zakończyć związek z partnerem nieuleczalnie chorym lub wymagającym pomocy. Jeśli zakończenia małżeństwa żąda winy współmałżonek, to sąd może wydać zakaz orzekania rozwodu na żądanie jednego z małżonków, szczególnie, gdy przyczynił się on do trwałego rozkładu pożycia. W ocenie sądu powyższy zakaz pełni funkcję prewencyjną i represyjną. Oznacza to, że małżonek winny rozkładu pożycia nie otrzyma rozwodu, ponieważ lekceważy on obowiązki małżeńskie. Z kolei funkcja represyjna oznacza, że planowany rozwód pojmowany jak możliwość odniesienia korzyści. Analizą wyżej wymienionych sytuacji zajmuje się Kancelaria Adwokacka Joanna Karolak. Zatrudniani w tym miejscu specjaliści oferują pomoc, zarówno dla osób winnych rozkładu pożycia małżeńskiego, jak i tych, które nie zgadzają się na rozwód.

Czym jest wyrok rozwodowy i co zawiera ten dokument?

Dokładne rozpatrzenie pozwu o rozwód, jak również składanych przez małżonków wniosków dowodowych pozwala sądowi wydać wyrok rozwodowy, w którym orzeka on o ewentualnej winie małżonków pod względem rozkładu pożycia. W wyroku rozwodowym znajduje się także adnotacja o sprawowaniu władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi małżonków. Wyrok rozwodowy może także zawierać zawieszenie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego bądź też obojga rodziców. Ogłoszony wyrok rozwodowy obejmuje także kwestie ustalenia kontaktów rodziców z dzieckiem, wysokości alimentów, a także podziału wspólnej nieruchomości czy też eksmisji jednego z małżonków ze wspólnie z zajmowanego lokum. Korzystny dla jednego lub obu współmałżonków wyrok rozwodowy można uzyskać dzięki przygotowaniu odpowiedniego wniosku, jak również materiałów dowodowych. Tego typu zadanie warto powierzyć specjalistom –  Joanna Karolak z Kancelarii Adwokackiej we Włocławku. To nieocenione wsparcie dla wszystkich osób planujących zakończenie swojego związku małżeńskiego. 

Rozwód jest traumatycznym przeżyciem dla każdego z małżonków. Z uwagi na to, że jest to procedura prawna, wymagane jest dopełnienie wszelkich formalności w celu uzyskania korzystnego wyroku rozwodowego. Dlatego warto skorzystać w takiej sytuacji z pomocy specjalistów zatrudnionych w renomowanej kancelarii adwokackiej. 

Leave A Reply

  • 87-800 Włocławek, ul. Słowackiego 11
  • +48 734 405 404
  • adwokat@kancelariakarolak.pl